Referat af Årsmøde 2016

Referat af årsmøde I Reden den 24. november 2016

Pernille præsenterer dagsorden.

Præsentationsrunde:

Indledning

Reden er fyldt op allerede i december 2016. Der er desuden etableret venteliste. Der tages helst børn ind gennem lillegruppen, for at sikre ønsket kultur med kendte børn og forældre. Siger generelt nej til børn der vil optages efter børnehave/ vuggestue. Ulempen er at om 3 år skal der starte et stort hold nye børn, men måske løser det sig hen ad vejen.

Reden er oprettet på baggrund af ideologi om hvordan en børneinstitution skal være, men også for at ’støtte’ børneøen. Pernille overvejer at starte institution i Roskilde også – af samme grund. Jo flere institutioner, jo bedre hænger det sammen økonomisk og personalemæssigt. Driftstilskuddet sættes ned fra Holbæk Kommune.

Driftsomkostningerne er lidt lavere hos Reden end Børneøen, hvorfor økonomien hænger bedre sammen.

Renovering: Pernille og Mads har haft en stor opgave med at renovere Reden, og har derfor i en periode været lidt ’trætte’. Der har været tale om at oprette kaningård, men dette er ikke endeligt besluttet. Dette skal aftales nærmere, da det kræver et stort arbejde med pleje og pasning – også i weekender og ferier.

Marie fortælle om lillegruppen: der er nu 9 børn, og snart starter et par stykker mere. I løbet af foråret rykker et par børn videre til mellemgruppen. De voksne i gruppen er Marie, Anette og Ann. Lillegruppen ønsker at forældre tager et lammeskind med til krybberne, da det er koldt (gælder også for mellemgruppebørn). Der hænger poser bag døren med sovetøj: dragter, huer og vanter og sokker.

Det er tid for forkølelser. Reden gør meget ud af hygiejne. Hvis forældre oplever at børn har dårlig mave/ kaster op må de holde børnene hjemme – af hensyn til både børn og personale. Husk – ikke at sende børnene ’på panodil’ i børnehave. God ide at spritte eller vaske hænder når man kommer og går.

Der kommer pædagogisk tilsyn fra kommunen 1. december, Pædagogisk tilsyn omfatter mange områder (køkkenhygiejne, personalepolitik, sprog mm). Formand eller næstformand for forældrebestyrelsen skal deltage.

Maria fortæller: Hun er til daglig i storegruppen og laver også kontorarbejde. Marie og Maria deler ledelsen af Reden. Går godt i store- og mellemgruppen, på trods af store ’ryk ind’ med nye børn. Børnene begynder at kende hinanden bedre og leger i større grupper. Nye børn skal lære Redens kultur, hvilket tager lidt tid og arbejde. Reden forsøger at fremme kammeratskab og at lytte til hinanden. Det er vigtigt i børnehaven at markere overgange med sange, hvilket skal læres af nye børn. Men det lykkes godt, og skaber sammenhæng og godt miljø for børn og voksne. Reden vægter tryghed og at børnene kan stole på, at der sættes handling på fx en sang. Storegruppen går lange ture i skoven og finder spændende og eventyrlige ting. Børnene får lov til at undres, uden at der nødvendigvis er en forklaring på alting.

Børnene må meget gerne have 2 sæt vanter med, med tydeligt navn.

Børnene får, foruden morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Sidstnævnte er valgfrit. Nogle af børnene er ikke interesseret i eftermiddagsmad. Sultne børn må gerne få en bid brød med i bilen når de hentes.

Personalesituation: der har været mange vikarer, fordi børnetallet er stigende. Mille er fortsat syg og er desuden gravid. Det er uvist hvornår hun vender tilbage. Én stilling skal nogle gange dækkes af flere vikarer.

Der er ønske fra forældregruppen at få af vide i god tid, når der ansættes nye personer, og når der kommer nye børn. Dette er særligt relevant for forældre til køre-børn, der ikke ser personale og opslag til daglig. Det drøftes om det er lettere at info sendes ud per mail.

Personalet har haft en stor opgave i at udføre hjemmebesøg og 3 måneders samtaler til flest mulige af Redens børn, og gør alt hvad de kan dagligt for at alle forældre skal føle sig set og informeret, men kerneydelsen er børnene, og de har også en bestemt arbejdstid som de skal nå alt indenfor.

Det drøftes at det er en udfordring at skabe en tæt dialog og god information, for børn der kører med Maria fra Trekroner. Kører-ordningen har ændret sig siden Henrik kørte med bussen, hvilket kan mærkes. Maria vil gerne arbejde på at dialogen bliver bedre, og det aftales at det drøftes nærmere mellem personalet og de relevante forældre. Pernille opfordrer til forældre ringer, hvis der er noget der er brug for at blive talt om.

Forældre-input: det er hyggeligt at se billeder fra Reden på Facebook, så man får idé om børnenes hverdag.

Forrretningsorden

Reden har forretningsorden ikke vedtægt, fordi det er en privat inst.

 

Økonomi

Budget sendes rundt. Pernille informerer: Holbæk Kommune sætter tilskud ned, derfor varsles en prisstigning for pladserne. Prisen stiger med 300 fra 1. Januar, da der ikke er andre muligheder. Reden går ud af 2016 med et stort minus. Der er lån i Reden for kr 800.000 kr, hvilket Pernille personligt hæfter for. Der er en revisor der gennemser økonomien. Det har været helt afgørende for Redens økonomi at der nu er 32 børn.

Budget: Hele driftstilskuddet fra kommunen går til personale løn. Forældrebetaling går til daglig drift så som bleer, mad etc. Reden er nødsaget til at slå hårdt ned, hvis forældre ikke betaler.

Lån er primært i Merkurs Andelskasse. Desuden har Reden nogle aktiver: Aktier samt Maria’s bil der køre kørselsordning.

Heidi formand for forældrebestyrelsen på Munkholm, fortæller om hvordan det er at være i bestyrelsen.

-Der skal være forældrebestyrelse på private institutioner, men hos Reden/ Munkholm er der ikke økonomisk ansvar. I forældrebestyrelsen får man tilbudt kurser med fx lovstof, forældresamarbejde, bestyrelse ansvar og opgaver, samt antroposofi. Bestyrelsens opgave er at støtte op om pædagogisk linje, deltage ved pædagogisk tilsyn, støtte op om god tone i Reden, overveje tidshjul i Reden (hvilket der er på Børneøen). Det er bestyrelsens opgave at hjælpe personalet i Reden til at få en god dagligdag til gavn for alle. Forældrebestyrelsen hos Børneøen har god tradition med at præsentere sig for nye forældre. Vigtigt at sige, at bestyrelsen ikke skal lave om – men støtte op og forbedre. På børneøen har man mellem 4 og 6 møder om året. Hyggeligt og overkommeligt arbejde.

De første 2 år vil Maria være medarbejder repræsentant i bestyrelsen hos Reden. Pernille vil ca hver anden måned mødes med formanden fra Reden og Munkholm samt medarbejderrepræsentanterne.

Valg til forældrebestyrelse

Der skal vælges formand, næstformand, menigt medlem og suppleant. Formand er ikke på valg hvert år, men hvert andet, skiftevis med næstformanden.

Fire forældre byder ind til forældrebestyrelsen: Anne-Marie Degn (Carl-Johan) melder sig som formand, hvilket alle bakker op om. Også Tove (Petra/My) melder sig, samt Katrine (Vilfred) og Dorthe (Elias). Den nye bestyrelse konstituere sig ved deres første bestyrelsesmøde.

Forældre-input: sommerfest i Reden kan holdes i april, så store børn der skal videre i skole, når at komme med?

Sommerferie: holdes altid i uge 28, 29, 30.

Der tilbydes ikke nødpasning, for at passe på børn og personale.

OBS OBS. Julefest: Der er julefest d. 21. December (sidste dag inden juleferie) kl 14. Ved julefesten inviteres kun forældre (evt. søskende), fordi der ikke er plads til mere. Til julefesten kan Reden bruge: hatte og jakker samt skind til hyrderne, indleveres gerne snarest da børnene skal øve Krybbespil hele december.

Maria fortæller: At mandag holdes der adventsspiral (granspiral med levende lys). Desuden kommer julekalender/oplæsning om Marias lille æsel for store- og evt. mellemgruppe i hele december.

Derudover byder december på Luciaoptog internt i huset på Luciadag.

TAK til referent Sarah (Loui F) og til dem der har bagt og medbragt kaffe.