Monthly Archives: december 2016

Tilsynsrapport Reden 2016

Tilsynsrapport for Reden

Tilsyn foretaget 1.12.2016 Tilsynet er foretaget af Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949 Deltagere ved tilsy-net Ejer Pernille Lindblom Pædagogisk leder Marie Kold Medarbejderrepræsentant Maria Zacho Forældrerepræsentant Anne-Marie Degn Steiner konsulent Gitte Drewes

Generelt:
Reden drives som privat institution. Institutionen er et Steiner tilbud, med dertilhørende pædagogisk værdigrundlag. Institution er knap et år gammel og har i den første tid skulle finde sig til rette i lokalerne og med rette personalesammensætning. Institutionen vægter nærvær ro til fordybelse, sansning -og har fokus på udeliv.
Det pædagogiske arbejde og grundlag:
Institutionen arbejder med faste traditioner i årlig kadence, der indeholder Steiners årska-lender. Sanglege og de pædagogiske aktiviteter er planlagte så de retter sig mod fejringer af fx lysfest og julespil. Langt de fleste pædagogiske aktiviteter sker i uderummet, hvor det vægtes at børn bliver fortrolige med naturen og lærer at begå sig i den.
Institution har fokus på børn i udsatte positioner og har fastlagte møder, hvor enkelte børn og børnegruppens generelle trivsel drøftes. Der er endnu ikke faste aftaler for skriftlighed, når tiltag iværksættes omkring et udsat barn. Det anbefales derfor at intuitionen aftaler et fælles grundlag eller principper for arbejdet med skriftlig dokumentation i denne forbindel-se. Det kunne være i form af en udviklingsplan, der indbefatter en beskrivelse af familiens rolle, de initiativer der sættes i gang i institutionen, samt hvornår der skal evalueres/følges op.
Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål:
Institution har beskrevet en pædagogisk læreplan med dertilhørende læringsmål. Institutio-nen arbejder systematisk med beskrivelser af aktiviteter og initiativer for hver af de 3 bør-negrupper. Arbejdet kan med fordel justeres, så fokus rettes mod børnegruppens lærings-mål og læringsudbytte, i højere grad end beskrivelse af aktivitetens gennemførsel. På denne måde kan læringsfortællinger understøtte det pædagogiske personales refleksion over dag-lig pædagogisk praksis. Samtidig kan den skriftlige dokumentation danne grundlag for det videre arbejde med planlægning af aktiviteter.
Sprog:
Institutionen arbejder dagligt med sproglig udvikling af alle børn ud fra tilrettelagte aktivite-ter såsom sangleg og samling. Eventyrer hvor barnet inddrages, er med til at udvide bar-
nets ordforråd. Sange er samtidig et vigtigt element i den sproglige udvikling. Fx markeres overgange fra en aktivitet til en anden, via sange.
Samarbejdsrelationer:
Institutionen har samarbejde med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent og proces-konsulent, der begge har besøgt huset. Institutionen er bekendte med deres muligheder for vejledning omkring enkelte børn, eller børnegrupper, der er i udsatte positioner, men benyt-ter oftest deres egen Steiner konsulent. Arbejdet indbefatter forældrevejledning, og feed back til personalet.
Forældrerepræsentanten udtrykker på tilsynet, stort tillid til institutionen og er positiv over institutionens opstart. Forældrerepræsentanten beskriver hvordan hun har observeret at børnegruppen langsomt, men sikkert, er ved at finde sig selv og hinanden i de nye rammer.
Forældre tilbydes deltagelse i forældrecafe hvor der er fokus på forskellige emne. Institutio-nen afholder forældremøder med fokus på at skabe bevidsthed om pædagogik, traditioner og et generelt godt samarbejde mellem hjem og institution. Det tilbydes ligeledes kurser for såvel medarbejdere som forældre i Steiner pædagogikkens grundlag.
Sammenhæng mellem børnehus og skole:
Samarbejdet mellem dagtilbud og skole er under udvikling, da der endnu ikke er overleve-ret børn fra institutionen til skolen. Institutionen har flere børn fra andre kommuner og er generelt geografisk spredt, hvilket kan udfordre samarbejdet. Det forventes at alle børn stilles lige, så det pædagogiske personale besøger den kommende skole sammen med bar-net. Institutionen vægter at der er lige muligheder for alle børn.
Videre arbejde med kvalitetsudvikling:
Der arbejdes løbende på udvikling af institutionen, blandt andet med kurser og med hjælp fra Steiner konsulenten. Seneste kursus omhandler generel introduktion Steiner pædago-gikken, da flere medarbejdere er nye.
Institutionen holder sig desuden orienteret om nye tiltag og udvikling i samarbejde med andre institutioner og via Steiner ledernetværk.
Særlige opmærksomhedspunkter
På tilsynet drøftede vi, hvordan institutionens videre arbejde med løbende optag af børn og sammensætning af børnegruppe, vil påvirke den pædagogiske dagligdag positivt. Vi drøfte-de ligeledes den informationsfolder der er udarbejdet til forældre, og som sikrer klare linjer mellem institutionen og de forældre der ønsker at benytte tilbuddet.
Vi havde desuden dialog om hygiejne og opbevaring af sengetøj.
Anbefalinger
Det anbefales:
 At institutionen udarbejder principper for skriftlige udviklingsplaner for børn i udsatte positioner.
 At institutionen justere det løbende skriftlige arbejde med læreplanen, så der bar-nets/børnegruppens udbytte af aktiviteterne er i fokus.
 At hygiejnen omkring opbevaring af sengetøj sikres, for at undgå unødig smittefarer