Forældreinfo

Tilsynsrapport Reden 2016

Tilsynsrapport for Reden

Tilsyn foretaget 1.12.2016 Tilsynet er foretaget af Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949 Deltagere ved tilsy-net Ejer Pernille Lindblom Pædagogisk leder Marie Kold Medarbejderrepræsentant Maria Zacho Forældrerepræsentant Anne-Marie Degn Steiner konsulent Gitte Drewes

Generelt:
Reden drives som privat institution. Institutionen er et Steiner tilbud, med dertilhørende pædagogisk værdigrundlag. Institution er knap et år gammel og har i den første tid skulle finde sig til rette i lokalerne og med rette personalesammensætning. Institutionen vægter nærvær ro til fordybelse, sansning -og har fokus på udeliv.
Det pædagogiske arbejde og grundlag:
Institutionen arbejder med faste traditioner i årlig kadence, der indeholder Steiners årska-lender. Sanglege og de pædagogiske aktiviteter er planlagte så de retter sig mod fejringer af fx lysfest og julespil. Langt de fleste pædagogiske aktiviteter sker i uderummet, hvor det vægtes at børn bliver fortrolige med naturen og lærer at begå sig i den.
Institution har fokus på børn i udsatte positioner og har fastlagte møder, hvor enkelte børn og børnegruppens generelle trivsel drøftes. Der er endnu ikke faste aftaler for skriftlighed, når tiltag iværksættes omkring et udsat barn. Det anbefales derfor at intuitionen aftaler et fælles grundlag eller principper for arbejdet med skriftlig dokumentation i denne forbindel-se. Det kunne være i form af en udviklingsplan, der indbefatter en beskrivelse af familiens rolle, de initiativer der sættes i gang i institutionen, samt hvornår der skal evalueres/følges op.
Den pædagogiske læreplan og arbejdet med læringsmål:
Institution har beskrevet en pædagogisk læreplan med dertilhørende læringsmål. Institutio-nen arbejder systematisk med beskrivelser af aktiviteter og initiativer for hver af de 3 bør-negrupper. Arbejdet kan med fordel justeres, så fokus rettes mod børnegruppens lærings-mål og læringsudbytte, i højere grad end beskrivelse af aktivitetens gennemførsel. På denne måde kan læringsfortællinger understøtte det pædagogiske personales refleksion over dag-lig pædagogisk praksis. Samtidig kan den skriftlige dokumentation danne grundlag for det videre arbejde med planlægning af aktiviteter.
Sprog:
Institutionen arbejder dagligt med sproglig udvikling af alle børn ud fra tilrettelagte aktivite-ter såsom sangleg og samling. Eventyrer hvor barnet inddrages, er med til at udvide bar-
nets ordforråd. Sange er samtidig et vigtigt element i den sproglige udvikling. Fx markeres overgange fra en aktivitet til en anden, via sange.
Samarbejdsrelationer:
Institutionen har samarbejde med Børnekonsulentcenterets Tale-høre konsulent og proces-konsulent, der begge har besøgt huset. Institutionen er bekendte med deres muligheder for vejledning omkring enkelte børn, eller børnegrupper, der er i udsatte positioner, men benyt-ter oftest deres egen Steiner konsulent. Arbejdet indbefatter forældrevejledning, og feed back til personalet.
Forældrerepræsentanten udtrykker på tilsynet, stort tillid til institutionen og er positiv over institutionens opstart. Forældrerepræsentanten beskriver hvordan hun har observeret at børnegruppen langsomt, men sikkert, er ved at finde sig selv og hinanden i de nye rammer.
Forældre tilbydes deltagelse i forældrecafe hvor der er fokus på forskellige emne. Institutio-nen afholder forældremøder med fokus på at skabe bevidsthed om pædagogik, traditioner og et generelt godt samarbejde mellem hjem og institution. Det tilbydes ligeledes kurser for såvel medarbejdere som forældre i Steiner pædagogikkens grundlag.
Sammenhæng mellem børnehus og skole:
Samarbejdet mellem dagtilbud og skole er under udvikling, da der endnu ikke er overleve-ret børn fra institutionen til skolen. Institutionen har flere børn fra andre kommuner og er generelt geografisk spredt, hvilket kan udfordre samarbejdet. Det forventes at alle børn stilles lige, så det pædagogiske personale besøger den kommende skole sammen med bar-net. Institutionen vægter at der er lige muligheder for alle børn.
Videre arbejde med kvalitetsudvikling:
Der arbejdes løbende på udvikling af institutionen, blandt andet med kurser og med hjælp fra Steiner konsulenten. Seneste kursus omhandler generel introduktion Steiner pædago-gikken, da flere medarbejdere er nye.
Institutionen holder sig desuden orienteret om nye tiltag og udvikling i samarbejde med andre institutioner og via Steiner ledernetværk.
Særlige opmærksomhedspunkter
På tilsynet drøftede vi, hvordan institutionens videre arbejde med løbende optag af børn og sammensætning af børnegruppe, vil påvirke den pædagogiske dagligdag positivt. Vi drøfte-de ligeledes den informationsfolder der er udarbejdet til forældre, og som sikrer klare linjer mellem institutionen og de forældre der ønsker at benytte tilbuddet.
Vi havde desuden dialog om hygiejne og opbevaring af sengetøj.
Anbefalinger
Det anbefales:
 At institutionen udarbejder principper for skriftlige udviklingsplaner for børn i udsatte positioner.
 At institutionen justere det løbende skriftlige arbejde med læreplanen, så der bar-nets/børnegruppens udbytte af aktiviteterne er i fokus.
 At hygiejnen omkring opbevaring af sengetøj sikres, for at undgå unødig smittefarer

Referat af Årsmøde 2016

Referat af årsmøde I Reden den 24. november 2016

Pernille præsenterer dagsorden.

Præsentationsrunde:

Indledning

Reden er fyldt op allerede i december 2016. Der er desuden etableret venteliste. Der tages helst børn ind gennem lillegruppen, for at sikre ønsket kultur med kendte børn og forældre. Siger generelt nej til børn der vil optages efter børnehave/ vuggestue. Ulempen er at om 3 år skal der starte et stort hold nye børn, men måske løser det sig hen ad vejen.

Reden er oprettet på baggrund af ideologi om hvordan en børneinstitution skal være, men også for at ’støtte’ børneøen. Pernille overvejer at starte institution i Roskilde også – af samme grund. Jo flere institutioner, jo bedre hænger det sammen økonomisk og personalemæssigt. Driftstilskuddet sættes ned fra Holbæk Kommune.

Driftsomkostningerne er lidt lavere hos Reden end Børneøen, hvorfor økonomien hænger bedre sammen.

Renovering: Pernille og Mads har haft en stor opgave med at renovere Reden, og har derfor i en periode været lidt ’trætte’. Der har været tale om at oprette kaningård, men dette er ikke endeligt besluttet. Dette skal aftales nærmere, da det kræver et stort arbejde med pleje og pasning – også i weekender og ferier.

Marie fortælle om lillegruppen: der er nu 9 børn, og snart starter et par stykker mere. I løbet af foråret rykker et par børn videre til mellemgruppen. De voksne i gruppen er Marie, Anette og Ann. Lillegruppen ønsker at forældre tager et lammeskind med til krybberne, da det er koldt (gælder også for mellemgruppebørn). Der hænger poser bag døren med sovetøj: dragter, huer og vanter og sokker.

Det er tid for forkølelser. Reden gør meget ud af hygiejne. Hvis forældre oplever at børn har dårlig mave/ kaster op må de holde børnene hjemme – af hensyn til både børn og personale. Husk – ikke at sende børnene ’på panodil’ i børnehave. God ide at spritte eller vaske hænder når man kommer og går.

Der kommer pædagogisk tilsyn fra kommunen 1. december, Pædagogisk tilsyn omfatter mange områder (køkkenhygiejne, personalepolitik, sprog mm). Formand eller næstformand for forældrebestyrelsen skal deltage.

Maria fortæller: Hun er til daglig i storegruppen og laver også kontorarbejde. Marie og Maria deler ledelsen af Reden. Går godt i store- og mellemgruppen, på trods af store ’ryk ind’ med nye børn. Børnene begynder at kende hinanden bedre og leger i større grupper. Nye børn skal lære Redens kultur, hvilket tager lidt tid og arbejde. Reden forsøger at fremme kammeratskab og at lytte til hinanden. Det er vigtigt i børnehaven at markere overgange med sange, hvilket skal læres af nye børn. Men det lykkes godt, og skaber sammenhæng og godt miljø for børn og voksne. Reden vægter tryghed og at børnene kan stole på, at der sættes handling på fx en sang. Storegruppen går lange ture i skoven og finder spændende og eventyrlige ting. Børnene får lov til at undres, uden at der nødvendigvis er en forklaring på alting.

Børnene må meget gerne have 2 sæt vanter med, med tydeligt navn.

Børnene får, foruden morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Sidstnævnte er valgfrit. Nogle af børnene er ikke interesseret i eftermiddagsmad. Sultne børn må gerne få en bid brød med i bilen når de hentes.

Personalesituation: der har været mange vikarer, fordi børnetallet er stigende. Mille er fortsat syg og er desuden gravid. Det er uvist hvornår hun vender tilbage. Én stilling skal nogle gange dækkes af flere vikarer.

Der er ønske fra forældregruppen at få af vide i god tid, når der ansættes nye personer, og når der kommer nye børn. Dette er særligt relevant for forældre til køre-børn, der ikke ser personale og opslag til daglig. Det drøftes om det er lettere at info sendes ud per mail.

Personalet har haft en stor opgave i at udføre hjemmebesøg og 3 måneders samtaler til flest mulige af Redens børn, og gør alt hvad de kan dagligt for at alle forældre skal føle sig set og informeret, men kerneydelsen er børnene, og de har også en bestemt arbejdstid som de skal nå alt indenfor.

Det drøftes at det er en udfordring at skabe en tæt dialog og god information, for børn der kører med Maria fra Trekroner. Kører-ordningen har ændret sig siden Henrik kørte med bussen, hvilket kan mærkes. Maria vil gerne arbejde på at dialogen bliver bedre, og det aftales at det drøftes nærmere mellem personalet og de relevante forældre. Pernille opfordrer til forældre ringer, hvis der er noget der er brug for at blive talt om.

Forældre-input: det er hyggeligt at se billeder fra Reden på Facebook, så man får idé om børnenes hverdag.

Forrretningsorden

Reden har forretningsorden ikke vedtægt, fordi det er en privat inst.

 

Økonomi

Budget sendes rundt. Pernille informerer: Holbæk Kommune sætter tilskud ned, derfor varsles en prisstigning for pladserne. Prisen stiger med 300 fra 1. Januar, da der ikke er andre muligheder. Reden går ud af 2016 med et stort minus. Der er lån i Reden for kr 800.000 kr, hvilket Pernille personligt hæfter for. Der er en revisor der gennemser økonomien. Det har været helt afgørende for Redens økonomi at der nu er 32 børn.

Budget: Hele driftstilskuddet fra kommunen går til personale løn. Forældrebetaling går til daglig drift så som bleer, mad etc. Reden er nødsaget til at slå hårdt ned, hvis forældre ikke betaler.

Lån er primært i Merkurs Andelskasse. Desuden har Reden nogle aktiver: Aktier samt Maria’s bil der køre kørselsordning.

Heidi formand for forældrebestyrelsen på Munkholm, fortæller om hvordan det er at være i bestyrelsen.

-Der skal være forældrebestyrelse på private institutioner, men hos Reden/ Munkholm er der ikke økonomisk ansvar. I forældrebestyrelsen får man tilbudt kurser med fx lovstof, forældresamarbejde, bestyrelse ansvar og opgaver, samt antroposofi. Bestyrelsens opgave er at støtte op om pædagogisk linje, deltage ved pædagogisk tilsyn, støtte op om god tone i Reden, overveje tidshjul i Reden (hvilket der er på Børneøen). Det er bestyrelsens opgave at hjælpe personalet i Reden til at få en god dagligdag til gavn for alle. Forældrebestyrelsen hos Børneøen har god tradition med at præsentere sig for nye forældre. Vigtigt at sige, at bestyrelsen ikke skal lave om – men støtte op og forbedre. På børneøen har man mellem 4 og 6 møder om året. Hyggeligt og overkommeligt arbejde.

De første 2 år vil Maria være medarbejder repræsentant i bestyrelsen hos Reden. Pernille vil ca hver anden måned mødes med formanden fra Reden og Munkholm samt medarbejderrepræsentanterne.

Valg til forældrebestyrelse

Der skal vælges formand, næstformand, menigt medlem og suppleant. Formand er ikke på valg hvert år, men hvert andet, skiftevis med næstformanden.

Fire forældre byder ind til forældrebestyrelsen: Anne-Marie Degn (Carl-Johan) melder sig som formand, hvilket alle bakker op om. Også Tove (Petra/My) melder sig, samt Katrine (Vilfred) og Dorthe (Elias). Den nye bestyrelse konstituere sig ved deres første bestyrelsesmøde.

Forældre-input: sommerfest i Reden kan holdes i april, så store børn der skal videre i skole, når at komme med?

Sommerferie: holdes altid i uge 28, 29, 30.

Der tilbydes ikke nødpasning, for at passe på børn og personale.

OBS OBS. Julefest: Der er julefest d. 21. December (sidste dag inden juleferie) kl 14. Ved julefesten inviteres kun forældre (evt. søskende), fordi der ikke er plads til mere. Til julefesten kan Reden bruge: hatte og jakker samt skind til hyrderne, indleveres gerne snarest da børnene skal øve Krybbespil hele december.

Maria fortæller: At mandag holdes der adventsspiral (granspiral med levende lys). Desuden kommer julekalender/oplæsning om Marias lille æsel for store- og evt. mellemgruppe i hele december.

Derudover byder december på Luciaoptog internt i huset på Luciadag.

TAK til referent Sarah (Loui F) og til dem der har bagt og medbragt kaffe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskyttet: Referat af forældremøde den 25. maj 2016

Der er intet uddrag, da dette er et beskyttet indlæg.